شاد98

اسماعیل پلوئی سرپرست جدید تیم ملی کشتی آزاد جوانان

اسماعیل پلوئی سرپرست جدید تیم ملی کشتی آزاد جوانان

به نقل از سایت فدراسیون کشتی، فدراسیون کشتی، اسماعیل پلوئی را بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب کرد.

با استناد به مفاد بخش «د» آئین نامه «نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشتی کشور» اسماعیل پلوئی بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.